កម្ពុជា (Cambodia)

CITY

CONTACT PERSON

PHONE / EMAIL

ភ្នំពេញ
ខុមសេរិរ័ត្ន_គណនេយ្យ
ស៊ឹមសុធារ៉ា_គណនេយ្យ
+85569522907
+855964358589
បាត់ដំបង
ផៃសុខគា_អ្នកបញ្ជាទិញក្រៅប្រទេស
+85585216669

វៀតណាម (Vietnam)

CITY

CONTACT PERSON

PHONE / EMAIL

ព្រៃនគរ
ទីសំហេន-បុគ្គលិកសន្ដិសុខ
+84385919603

អូស្ដ្រាលី (Australia)

CITY

CONTACT PERSON

PHONE / EMAIL

ស៊ីដនី
ជាច័ន្ទវីរ៉ា-និសិ្សត
+61458127803